Ubuntu:Edgy fa/مقدمه

From

< Ubuntu:Edgy fa
Revision as of 13:14, 17 January 2007 by Ghafarpour (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

مقدمه

  1. این راهنمای غیر رسمی اوبونتو ۶.۱۰ جهت شروع می‌باشد و هیچ رابطه‌ای با اوبونتو و شرکت کنونیکال ندارد.
  2. شما می‌توانید نظرات خود را در رابطه با این راهنما در انجمن اصلی آن ارائه کنید. UbuntuGuide.org Forum
  3. جهت کاهش خطا می‌توانید اطلاعات را کپی کرده و در ترمینال خود بیافزایید.
  4. 'sudo' کاربر ارشد انجام می‌دهد. دستور "sudo" از شما درخواست رمز می‌کند. لطفا رمز کاربر خود را وارد کنید.
  5. در صورتی که برای یک دستور نیاز به کمک بیشتری دارید می‌توانید با کمک دستور "man" کمک بیشتری بگیرید. مثلا "man sudo" اطلاعات لازم در رابطه با دستور "sudo" را نمایش می‌دهد.
  6. در صورتای که از نوشتن دستورات "apt-get" خسته شده‌اید می‌توانید به راهنمای easy way مراجعه کنید.
  7. در صورتی که می‌خواهید در ترجمه اوبونتو به زبان خود کمک کنید لطفا به سایت https://launchpad.net مراجعه کنید.
  8. امید است که روحیه "humanity to others" همیشه با شما باشد...
در صورتی که از محصولات ۶۴بیتی استفاده می‌کنید کلیه "i386"ها را با "amd64" تعویض کنید.
Personal tools
Sponsor
LinuCity